Подобные работы

Реорганизация юридических лиц и процедура ее осуществления

echo "Реорганизация предприятия может проходить в виде слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. При слиянии на базе прекращающих деятельность одного или нескольких предприятий о

Организация сбыта готовой продукции на ОАО заводе "Комета"

echo "Задачи распределения изготовляемой продукции производитель должен расширить рациональным способом. Это дает ему определенный шанс выделиться по отношению к конкурентам. Система сбыта товаров –

Стратегия развития предприятия

echo "Принял: Марченко Санкт-Петербург 1997 Содержание TOC o '1-3' Содержание ..........................................................................................................................

Расчет технико-экономических показателей АЭС

echo "Энергетическое хозяйство страны – комплекс материальных устройств и процессов, предназначенных для обеспечения народного хозяйства топливом, энергией, теплом, сжатым и кондиционированным воздухо

Формы и методы поддержки предпринимательской деятельности в РФ

echo "Содержание. 1. Введение…………………………………………………………………………3 2. Право на экономическую деятельность……………………………………….5 3. Целевая программа поддержки предпринимательства……………………...10 4. Заключение……………………

Эффективность производства, анализ эффективности производства

echo "Важнейшей качественной характеристикой хозяйствования на всех уровнях является – эффективность производства. Снижение издержек производства, рациональное использование материальных ресурсов, до

Тенденция развития производства и потребления магния

echo "Освоение технологии и становление производства пришлось на период Великой Отечественной войны 1941- 1945 г .г., когда Соликамский магниевый завод остался единственным производителем магния в стр

Предпринимательство

echo "Предпринимательство - одна из важнейших составляющих современной экономики. В странах рыночной экономики предпринимательство получило широкое распространение и составляет подавляющую часть среди

Факторы, влияющие на развитие малого бизнеса в Украине

Факторы, влияющие на развитие малого бизнеса в Украине

Виходячи з наявності в Україні певної кількості державних структур, до функцій яких належить сприяння розвитку приватного, насамперед малого, підприємництва, можна було б стверджувати, що держава має бажання, розуміє необхідність, знаходить можливості і формує механізми підтримки малого підприємництва. З прийняттям Закону України 'Про підприємництво' від 7 лютого 1991 року й утворенням Державного комітету України із сприяння малим підприємствам і підприємництву (травень 1991 року) державна політика щодо малого підприємництва начебто логічно і цілеспрямовано розвивається в напрямку підтримки в Україні сектора малого бізнесу. З цією ж метою було створено і центральний орган виконавчої влади - Державний комітет України з питань розвитку підприємництва (29 лютого 1997 року), розроблено концепцію державної політики розвитку малого підприємництва, програми державної підтримки малого підприємництва і розвитку малого підприємництва на 1999--2000 роки.

Опрацьовано також концепцію Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва, завдання до реалізації Національної програми розвитку малого підприємництва, концепцію Державної регуляторної політики.

Формально зроблено достатньо, а реально 'візок малого підприємства і досі там, де й був'. Чому так відбувається? Ось дві думки з цього приводу: 1. Держава повинна мати відповідальність перед МП. 2. МП повинні мати соціальну відповідальність. Суспільство має право знати стратегічні задуми держави: чи буде сектор недержавного підприємництва обмежуватись і згортатись, чи розвиватись і зміцнюватись. Вже неодноразово підкреслювалось, що малий бізнес поки що залишається екзотичним явищем в економіці України, а середній бізнес - явищем невизначеним. Отже, екзотика і невизначеність зумовлюють вихідні дані щодо теоретичного і практичного дослідження суті, ролі, місця підприємств малого і середнього бізнесу і можливостей державного регулювання їх діяльності. Як власник держава мусить опікуватись ефективністю діяльності власних малих і середніх підприємств, робити їх конкурентоспроможними, підтримувати підприємництво.

Теоретично держава спроможна створювати рівні умови господарювання власним і невласним підприємствам, оскільки вона керується в управлінні не законами власності, а законами менеджменту.

Практично ж, маючи владу і власність, держава змушена зберігати свою власність навіть за рахунок створення нерівних умов для інших власників за допомогою використання державної влади.

Складається парадоксальна для економіки ситуація: v держава зберігає власні підприємства, котрі не в змозі її підтримати; v водночас держава губить недержавні підприємства надмірним податковим тиском, корупцією і цим сама себе позбавляє джерел наповнення державного бюджету, створення нових робочих місць, своєчасної сплати заробітної платні, зменшення соціальної напруги у суспільстві тощо. Отже, необхідні кардинальні зміни в концепції і механізмі державного регулювання підприємницької діяльності підприємств малого і середнього бізнесу. На думку дослідників і практиків, такі зміни полягають в наступному: v слід усвідомити, що підприємницькі структури малого і середнього бізнесу - це не ворожа сила, а реальний сектор економіки України, і докорінно змінити державну політику щодо цього сектора; v потрібно розробити концепцію становлення, розвитку і зміцнення сектора малого і середнього бізнесу, оскільки ринкова економіка без нього існувати не може; v необхідно створити відповідний ринковий механізм регулювання підприємницької діяльності підприємств малого і середнього бізнесу.

Формально держава в Україні опікується малим і середнім бізнесом.

Реально ж держава жодним чином не довела підприємцям, що вони потрібні не лише в невизначеному економічному сьогоденні, а є складовою довгострокової економічної стратегії держави. Підприємці повинні мати впевненість у майбутньому і в тому, що держава не посягне на їх власність силою державної влади. Однак, як здається, підприємці мають своє бачення щодо державної підтримки їх діяльності. І, можливо, найголовніше - державні службовці повинні стати провідниками ринкової державної політики, а не використовувати державні посади задля задоволення власних потреб. Механізм державного регулювання має бути ринковим, а не корумпованим.

Держава мусить нести відповідальність перед підприємництвом за виконання державних функцій підтримки підприємництва. А мале підприємництво повинно відповідати за виконання своєї економічної і соціальної місії в суспільстві. Державна політика щодо малого бізнесу, на думку керівників малих підприємств, повинна зосереджуватися на наступних напрямках: · поліпшення механізмів оподаткування; · стабілізація законодавства; · вдосконалення механізмів кредитного фінансування малих підприємств, розробка і впровадження комплексу заохочувальних механізмів для комерційних банків, які працюють з малими підприємствами; · подальше впорядкування процедури проведення перевірок діяльності підприємства. Необхідно зважати на ці думки задля розвитку і зміцнення економіки України.