Подобные работы

Организация производственного процесса

echo "Уровень развития экономики, ее оснащенность, современность и размах определяют уровень развития общества. Чем мощнее экономика, тем более развитым считается общество. Современная экономика хара

Предпринимательство в сфере электронного бизнеса в России

echo "Немаловажна роль малого бизнеса в осуществление прорыва по ряду важнейших направлений НТП, прежде всего в области электроники, кибернетики и информатики. Современный этап научно-технической рев

Расчет технико-экономических показателей АЭС

echo "Энергетическое хозяйство страны – комплекс материальных устройств и процессов, предназначенных для обеспечения народного хозяйства топливом, энергией, теплом, сжатым и кондиционированным воздухо

Издержки производства и их виды

echo "Микроскопическая перспектива позволяет постигнуть то, что в противном случае было невидимым. Анализ бесчисленных решений, принимаемых ежедневно менеджерами, потребителями, рабочими, инвесторами

Ссудный капитал и кредит

echo "Именно по этому работу по рассмотрению вопроса о ссудном капитале и кредите я считаю наиболее актуальн ой в наше время. II. Основная часть 1 . Ссудный капитал, его источники и особенности. Ссуд

Государственный кредит

echo "Кредиторами выступают физические и юридические лица, заемщиком - государство в лице его органов (Министерства финансов, местных (муниципальных) органов власти). Для заемщика даннная форма кредит

Организация сбыта готовой продукции на ОАО заводе "Комета"

echo "Задачи распределения изготовляемой продукции производитель должен расширить рациональным способом. Это дает ему определенный шанс выделиться по отношению к конкурентам. Система сбыта товаров –

Правовое регулирование индивидуальной предпринимательской деятельности без образования юридического лица

echo "Данная работа охватывает широкий спектр проблем, связанных с организацией предпринимательской деятельности. Это как государственная регистрация предпринимательской деятельности, так и регистраци

Факторы, влияющие на развитие малого бизнеса в Украине

Факторы, влияющие на развитие малого бизнеса в Украине

Виходячи з наявності в Україні певної кількості державних структур, до функцій яких належить сприяння розвитку приватного, насамперед малого, підприємництва, можна було б стверджувати, що держава має бажання, розуміє необхідність, знаходить можливості і формує механізми підтримки малого підприємництва. З прийняттям Закону України 'Про підприємництво' від 7 лютого 1991 року й утворенням Державного комітету України із сприяння малим підприємствам і підприємництву (травень 1991 року) державна політика щодо малого підприємництва начебто логічно і цілеспрямовано розвивається в напрямку підтримки в Україні сектора малого бізнесу. З цією ж метою було створено і центральний орган виконавчої влади - Державний комітет України з питань розвитку підприємництва (29 лютого 1997 року), розроблено концепцію державної політики розвитку малого підприємництва, програми державної підтримки малого підприємництва і розвитку малого підприємництва на 1999--2000 роки.

Опрацьовано також концепцію Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва, завдання до реалізації Національної програми розвитку малого підприємництва, концепцію Державної регуляторної політики.

Формально зроблено достатньо, а реально 'візок малого підприємства і досі там, де й був'. Чому так відбувається? Ось дві думки з цього приводу: 1. Держава повинна мати відповідальність перед МП. 2. МП повинні мати соціальну відповідальність. Суспільство має право знати стратегічні задуми держави: чи буде сектор недержавного підприємництва обмежуватись і згортатись, чи розвиватись і зміцнюватись. Вже неодноразово підкреслювалось, що малий бізнес поки що залишається екзотичним явищем в економіці України, а середній бізнес - явищем невизначеним. Отже, екзотика і невизначеність зумовлюють вихідні дані щодо теоретичного і практичного дослідження суті, ролі, місця підприємств малого і середнього бізнесу і можливостей державного регулювання їх діяльності. Як власник держава мусить опікуватись ефективністю діяльності власних малих і середніх підприємств, робити їх конкурентоспроможними, підтримувати підприємництво.

Теоретично держава спроможна створювати рівні умови господарювання власним і невласним підприємствам, оскільки вона керується в управлінні не законами власності, а законами менеджменту.

Практично ж, маючи владу і власність, держава змушена зберігати свою власність навіть за рахунок створення нерівних умов для інших власників за допомогою використання державної влади.

Складається парадоксальна для економіки ситуація: v держава зберігає власні підприємства, котрі не в змозі її підтримати; v водночас держава губить недержавні підприємства надмірним податковим тиском, корупцією і цим сама себе позбавляє джерел наповнення державного бюджету, створення нових робочих місць, своєчасної сплати заробітної платні, зменшення соціальної напруги у суспільстві тощо. Отже, необхідні кардинальні зміни в концепції і механізмі державного регулювання підприємницької діяльності підприємств малого і середнього бізнесу. На думку дослідників і практиків, такі зміни полягають в наступному: v слід усвідомити, що підприємницькі структури малого і середнього бізнесу - це не ворожа сила, а реальний сектор економіки України, і докорінно змінити державну політику щодо цього сектора; v потрібно розробити концепцію становлення, розвитку і зміцнення сектора малого і середнього бізнесу, оскільки ринкова економіка без нього існувати не може; v необхідно створити відповідний ринковий механізм регулювання підприємницької діяльності підприємств малого і середнього бізнесу.

Формально держава в Україні опікується малим і середнім бізнесом.

Реально ж держава жодним чином не довела підприємцям, що вони потрібні не лише в невизначеному економічному сьогоденні, а є складовою довгострокової економічної стратегії держави. Підприємці повинні мати впевненість у майбутньому і в тому, що держава не посягне на їх власність силою державної влади. Однак, як здається, підприємці мають своє бачення щодо державної підтримки їх діяльності. І, можливо, найголовніше - державні службовці повинні стати провідниками ринкової державної політики, а не використовувати державні посади задля задоволення власних потреб. Механізм державного регулювання має бути ринковим, а не корумпованим.

Держава мусить нести відповідальність перед підприємництвом за виконання державних функцій підтримки підприємництва. А мале підприємництво повинно відповідати за виконання своєї економічної і соціальної місії в суспільстві. Державна політика щодо малого бізнесу, на думку керівників малих підприємств, повинна зосереджуватися на наступних напрямках: · поліпшення механізмів оподаткування; · стабілізація законодавства; · вдосконалення механізмів кредитного фінансування малих підприємств, розробка і впровадження комплексу заохочувальних механізмів для комерційних банків, які працюють з малими підприємствами; · подальше впорядкування процедури проведення перевірок діяльності підприємства. Необхідно зважати на ці думки задля розвитку і зміцнення економіки України.