Подобные работы

Резидентный обработчик клавиатуры (перехват нажатий клавиш и запись в файл)

echo "Содержание : 1. Задание ……………………………………………………………………………………………….2 2. Краткие теоретические сведенья 2.1. Резидентный обработчик прерываний………………………………………………………...3 2.2. Защита резидентной программы

Скорость обработки запросов на SQL серверах

echo "Додатково програмісту додається повний контроль над виявденням і обробкою помилок, пов”язаних з транзакціями. 2.1 ТЕХНОЛОГІЯ DAO ( Data Access Object – об”єкти доступу до данних ) приззначена дл

Информационные технологии

echo "Разумеется, перерабатываемая информация связана с определенными материальными носителями и, следовательно, эти процессы включают также переработку вещества и переработку энергии. Но последнее не

Разработка программного обеспечения решения нелинейных уравнений

echo "Рассматриваемый язык программирования хорошо приспособлен для решения широкого круга задач. Он содержит мощные средства структурирования данных. Персональные компьютеры являются наиболее широко

Разработка информационно-справочной системы

echo "Курсовая работа состоит из нескольких частей: общие принципы информационных систем, разработка информационных систем (на примере системы 'Зарплата по НИР') и инструкции по использованию системы

Автоматизация рабочего места менеджера по учету товара

echo "Выделим предметную область. Это учет товарооборота на фирме занимающейся торговой деятельностью. Сюда входит и учет товаров на складе ( на нескольких складах), оформление документов по отгрузке

Разработка информационно-справочной системы "Зарплата по НИР"

echo "Курсовая работа состоит из нескольких частей: общие принципы информационных систем, разработка информационных систем (на примере системы 'Зарплата по НИР') и инструкции по использованию системы

Скорость обработки запросов на SQL серверах

Скорость обработки запросов на SQL серверах

Додатково програмісту додається повний контроль над виявденням і обробкою помилок, пов”язаних з транзакціями. 2.1 ТЕХНОЛОГІЯ DAO ( Data Access Object – об”єкти доступу до данних ) приззначена для викоритання об”єктів, методів, властивотей, значно полегшшують роботу програмного додатку з базою даних. Для обміну інформацією з SQL сервером в об”єктах DAO викоритову-ються рівні дотупу Jet і ODBC , одна вони утворюють ще один рівень абстракції між додатками і викликами функцій ODBC , які використовуються при обробці запитів.

Технологія DAO для роботи з базами даних, таблицями, видами передбачає викоритання коллекцій об”єктів.

Наприклад для створення нової таблиці легше викликати метод Add відповідного об”єкта, між використовувати стандартний підхід технології ODBC . При роботі з базою даних можна використати стандартний підхід для доступу до майже будь-якого сховища даних, що підтриимується засобоми ODBC . Але треба відмітити, що технологія DAO поступово витісняється більш прогресивною технологією ADO(ActiveX Data Object – об”єкти данх ActiveX ) . 2.2 ТЕХНОЛОГІЯ ODBC З метою можливого встановлення зв”язку з різними СУБД фірмою Microsoft була розроблена технологія ODBC . Вона забезпечує створення додаткового рівня абстракції між програмним додатком і СУБД. Даний рівень дозволяє створити одну команду Select і використовувати її для виборки даних з будь-яких підтримуємих типів баз даних, враховуючи ті випадки, коли СУБД взагалі не підтримує мову SQL . Служби ODBC являють собою окремий рівень доступу до файлів баз даних. ODBC бере на себе відповідальністьза отримання від до-датків запитів на вибірку інформації і переведення їх на мову, що використовує ядро база даних, для обробки запиту.

Гарним прикладом використання ODBC технології є СУБД Access фірми Microsoft . Головна різниця між ODBC і BD - Lib полягає у тому, що ODBC вимагає побудови і передачі йому лише стандартних SQL команд, а BD - Lib вимагає особливого синтаксису при побудові у буфері команд, що напрравляються безпосередньо у серверне середовище.

Головним недоліком ODBC є необхідність в трансляції запитів.

Проведення цієї додаткової роботи відповідно відображається на швидкості доступу до даних. При роботі з ODBC можна отримати суттєвий виграш у швидкості обробки даних, якщо в системі клі-єнт/ сервер саме на сервері системи SQL Server буде оброблятись запит, а не на клієнтському комп”ютері. Також приріст у швидкості роботи ODBC дає використання встроєнних процедур. 2.3 JSCRIPT Тепер перейдемо до процесів, що пов”язані з вимірюванням швидкості системи SQL Server 7.0 . У данній роботі прпонується написання програмного додатку на встроєнному shell OS Windows NT - Java Script . Сам програмний додаток це програма написана для інтерпритуюча мова. Файл з розширенням . js буде виконавчим для OS Windows NT . Спочатку напишемо Script для створення бази даних : // ADO Flags var adLockOptimistic = 3; var adOpenStatic = 3; var SQL_DataBase = 'DSN=OTSt;UID=sa;PWD=;DATABASE=OTSt' //var SQL_DataBase = 'DSN=OTStt;UID=;PWD=' var oConn; var oRs; function db_Connect(){ // Create ADO Connection Object. Use IISSDK OBDC Souce with // default sa account and no password oConn = new ActiveXObject('ADODB.Connection'); oConn.Open(SQL_DataBase); oConn.CommandTimeout=600; } function db_Record(SQL){ var oRs; // Create ADO Recordset Component, and associate it with ADO connection oRs = new ActiveXObject('ADODB.Recordset'); oRs.ActiveConnection = oConn; // Get empty recordset oRs.Source = SQL; oRs.CursorType = adOpenStatic; // use a cursor other than Forward Only oRs.LockType = adLockOptimistic; // use a locktype permitting insertions oRs.Open(); return oRs; } function db_Close(){ oConn.Close(); } function db_Requery(Rec,SQL){ Rec.Close(); Rec.Source = SQL; Rec.Open(); } db_Connect(); try { oRs=db_Record('CREATE TABLE dbo.DBTEST ( String char (30) NULL, Number int NOT NULL DEFAULT (0), Random int NOT NULL DEFAULT (0))'); }catch (e) { } oRs=db_Record('SELECT * FROM DBTEST WHERE 0=1'); for(i=0;i oRs.Addnew(); oRs('String').value='User'+i; oRs('Number').value=i; oRs('Random').value=Math.round(100*Math.random()); oRs.Update(); if(i%10000==0) WScript.echo('Now in base present '+i+' records'); } WScript.echo('Completed'); База даних буде мати вид :

String Number Random
User1 1 34
User2 2 12
User3 3 75
. . . . . . . . . . . .
У наведеному Script функція Connect відповідає за регістрацію в SQL Server і утворення бази даних DBTest . DSN – ім”я зв”язку, визначається при утворенні джерела даних ODBC . UID – ідентифікатор користувача, використовується при регістрації на сервері, у SQL Server ідентифікатор користувача завжди має починатись з “ s а ” . PWD – або “ password ” кодове слово доступу , необхідний для регістрації на сервері. В даному випадку не використовуємо. Функція Record проводить запис у всі рядки бази даних DBTest створені значення , у стовбчик Random – створені генератором випадкових чисел значення від 0 до 99 . Кількість рядків у таблиці буде 10 000, створення займає 3,5 хвилин.

Стовбчик Number буде ключем.

Напишемо ще один Script , для тестування швидкості роботи SQL Server . Щоб визначети час відповіді на запит як умога точніше будемо посилати на сервер не один запит , а декілька десятків однакових запитів, обрахувавши середній час відповіді отримаємо точний час обробки запиту і знаходження сервером результуючої множини елементів. Але треба враховувати такий випадок - якщо для підвищення точності послати декілька сотень однакових запитів, то SQL Server почне хешування таблиці для оптимізації своєї роботи і результати роботи будуть не точні, оскільки при звичайному запиті хешування таблиці не робиться. // ADO Flags var adLockOptimistic = 3; var adOpenStatic = 3; var SQL_DataBase = 'DSN=OTSt;UID=sa;PWD=;DATABASE=OTSt' //var SQL_DataBase = 'DSN=OTStt;UID=;PWD=' var oConn; var oRs; function db_Connect(){ // Create ADO Connection Object. Use IISSDK OBDC Souce with // default sa account and no password oConn = new ActiveXObject('ADODB.Connection'); oConn.Open(SQL_DataBase); oConn.CommandTimeout=600; } function db_Record(SQL){ var oRs; // Create ADO Recordset Component, and associate it with ADO connection oRs = new ActiveXObject('ADODB.Recordset'); oRs.ActiveConnection = oConn; // Get empty recordset oRs.Source = SQL; oRs.CursorType = adOpenStatic; // use a cursor other than Forward Only oRs.LockType = adLockOptimistic; // use a locktype permitting insertions oRs.Open(); return oRs; } function db_Close(){ oConn.Close(); } function db_Requery(Rec,SQL){ Rec.Close(); Rec.Source = SQL; Rec.Open(); } function Test(TestNumber, Query, CountTests){ Max=0; Min=1000000; Delta=0; Ave=0; WScript.echo('Query #'+TestNumber); for(i=0;i StartTime=new Date(); db_Requery(oRs,Query); EndTime=new Date(); Delta=(EndTime-StartTime); WScript.echo(' Probe #'+i+' Result='+Delta+' ms'); Ave=(Ave*i+Delta)/(i+1); } WScript.echo(' Result='+Ave+' ms'); } db_Connect(); oRs=db_Record('SELECT * FROM DBTEST WHERE 1=0'); Test(1, ' SELECT * FROM DBTEST ' , 50 ); Test(2 , ' SELECT * FROM DBTEST ORDER BY String',50); Test( 3 ,' SELECT * FROM DBTEST ORDER BY Number ',50); Test (4,'SELECT Sum(Number) FROM DBTEST GROUP BY String',50); Test(5 , ' SELECT Sum(Number) FROM DBTEST GROUP BY Random',50); Test( 6 , ' SELECT * FROM DBTEST WHERE Number = 99999 ' , 50); Test(7 ,' SELECT * FROM DBTEST WHERE String = 'User99999'',50); Test(8,'SELECT * FROM DBTEST WHERE Number in (SELECT Number FROM DBTEST ) ' , 50 ); Test(9 ,'SELECT * FROM DBTEST WHERE Number in (SELECT Number FROM DBTEST WHERE String Test(10 , ' SELECT * FROM DBTEST WHERE Number in (SELECT Number FROM DBTEST WHERE String='User50000')', 50); Test(11, ' SELECT * FROM DBTEST WHERE Number in (SELECT Number FROM DBTEST WHERE String > ' User10000 ' ) ' , 50); Test(12 , 'INSERT INTO DBTEST (String,Number) VALUES('User30',30) ' , 50 ); Test(13 , 'DELETE FROM DBTEST (String,Number) VALUES('User30',30) ' , 50); Test(14 ,' DELETE FROM DBTEST ' , 1); db_Close() Головна функція Test у циклі 50 разів посилає запит на сервер, обраховує різницю між початком обробки запиту і часом закінчення обробки : StartTime=new Date(); « обробка запиту » EndTime=new Date(); Delta=(EndTime - StartTime); У останньому script маємо 14 тестів для тестування різних можли-востей SQL Server . Розглянемо їх докладніше . Тести 12 і 13 характеризують швидкість вставки і вилучення елементів у базі даних. Тест 14 знищує усю таблицю.

Запити на вибірку інформації : Тест 1:' SELECT * FROM DBTEST ' - виділити всі елементи ; Тест 2: ' SELECT * FROM DBTEST ORDER BY String' -відсортувати усі елементи за значенням у стовбчику “ String ”; Тест 3:' SELECT * FROM DBTEST ORDER BY Number'- відсортува-ти усі елементи за значенням у стовбчику “ Number ”; Тест 4:'SELECT Sum(Number) FROM DBTEST GROUP BY String' - скласти усі елементи стовбчика “ Number ” за значенням у стовбчи-ку “ String ”; Тест 5:' SELECT Sum(Number) FROM DBTEST GROUP BY Random' - скласти усі елементи стовбчика “ Number ” за значенням у стовбчику “ Random ”; Тест 6:' SELECT * FROM DBTEST WHERE Number = 99999 ' – визначити усі елементи, у яких значення у стовбчику “ Number ” = 99999; Тест 7:' SELECT * FROM DBTEST WHERE String = 'User99999'' - визначити усі елементи, у яких значення у стовбчику “String “ = 'User99999' ; Тест 8 : 'SELECT * FROM DBTEST WHERE Number in (SELECT Number FROM DBTEST ) ' - визначити усі елементи з множини чисел ; Тест 9 :'SELECT * FROM DBTEST WHERE Number in (SELECT Number FROM DBTEST WHERE String усі елементи з множини елементів, у яких значення у стовбчику “String “ Тест 10 : ' SELECT * FROM DBTEST WHERE Number in (SELECT Number FROM DBTEST WHERE String='User50000')' - визначити усі елементи з множини елементів, у яких значення у стовбчику “String “ = ' User50000'; Тест 11 : ' SELECT * FROM DBTEST WHERE Number in (SELECT Number FROM DBTEST WHERE String > ' User10000 ' ) '- визначити усі елементи з множини елементів, у яких значення у стовбчику “String “ > ' User10000' ; Частина 3 : РЕЗУЛЬТАТИ ТЕСТУВАННЯ Для наведення прикладу універсальності при використанні написан-ного script при вимірюванні швидкодії, виміряємо швидкість обробки запитів у системі SQL Server 7.0 та Microsoft Access 97. Щоб script сприймався системою Access без суперечень треба змінити параметри ідентифікації : // var SQL_DataBase = 'DSN=OTSt;UID=sa;PWD=;DATABASE=OTSt' var SQL_DataBase = 'DSN=OTStt;UID=;PWD=' Отримані результати приведемо у таблиці :

Тест № SQL Server 7.0 Access 97
1 2,673 1,81
2 7,781 5,603
3 7,356 5,211
4 8,239 7,54
5 0,903 0,494
6 0,345 0,231
7 0,390 0,287
8 11,207 7,11
9 3,843 2,53
10 0,655 0,507
11 11,469 9,816
12 0,3 0,285
13 0,31 0,22
14 55,62 34,324
Як видно з результатів проведенного вимірювання запити на локальній базі даних Access опрацьовуються значно швидше ніж на сервері. Аналізуючи запити 2 і 3, 4 і 5, 6 і 7 бачимо, що обробка елементів різних типів у однакових запитах має різний час. Так наприклад сортувати усіх елементів за значенням у стовбчику “ String ” опрацьовується повільніше ніж у стовбчику ' Number'- причина у розміру елементів цих типів. Теж саме при обробці запитів 4 і 5 при сумуванні елементів стовбчика ' Number' за елементами стовбчиків “ String ” і ” Random”. Стовбчик “ String ” зберігає значення типу String і стовбчик ”Random” зберігає значення типу Integer , елементи типів мають різний розмір і обробляються з різною швидкістю.

Розглядаючи швидкість обробки множин елментів зазначимо, що чии більше елементів обробляє сервер у базі даних тим більше часу на це йде. Так наприклад запит 10 на пошук у базі даних елемента типу String - 'User50000' ззаймає набагато менше часу ніж пошук елементів, що менше 'User50000'. Таких елементів приблизно 50 тисяч і їх пошук займає досить довгий час. Пошук елементів, що більше 'User10000' займає у сервера ще більший час.

Запити 12,13 визначають час занесення до бази нового рядка і вилучення рядка з бази даних.

Проводячи наведені дослідження за роботою сервера ми отримуємо повну характеристику його роботи.

Використаємо наведені вище програмні додатки і проведемо виміри на інших SQL -серверах. Порівняємо швидкості роботи SQL Server 7.0 і Oracle 8 :

Тест № SQL Server 7.0 Oracle 8
1 2,673 2,71
2 7,781 8,06
3 7,356 8,09
4 8,239 8,75
5 0,903 1,041
6 0,345 0,4
7 0,390 0,432
8 11,207 11,917
9 3,843 4,05
10 0,655 0,78
11 11,469 12,021
12 0,3 0,295
13 0,31 0,291
14 55,62 43,134
Як видно з результатів SQL Server 7.0 працює швидше за Oracle 8 при обробці вибірок, а при вставці і вилученні елементів у Oracle краші результати. Це можна пояснити різною будовою ядер обробки запитів.